โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
สัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563