โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรชา เสรีกุล
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2549 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนราสิกขาลัย
2554 ปริญญาตรี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2557 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 - 2560 โรงเรียนแม่แตง ครูอัตราจ้าง
2560 - 2562 โรงเรียนบ้านจันทร์ ครูผู้ช่วย
2563 - ปัจจุบัน โรงเรียนแม่แตง ครู คศ.1 (ช่วยราชการ)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล