โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชลนที บุญทา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0858501804
อีเมล์ : cboonta@maetang.ac.th
ที่อยู่ :
โรงเรียนแม่แตง 115/1 ม.8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 ต.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2560 Princess Foods Co.,Ltd หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC Chief)
16 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนแม่แตง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล