โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรากร ธรรมธิ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช เบี่ยงแล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนทรี เตจา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงนุช ลุงน้อยพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี ลุงออ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภูมิ ศรีพรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงค์ ขอดขันคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรชัย ชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอโนชา ถานา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศราวรรณ แสงอาวุธ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรจิรา ยะทา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรัชญา คำคิด
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาวีร์ ถาวร
ตำแหน่ง : ฝ่ายพัสดุ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีสยาม คำวิลัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายภูธเนศ พรมมี
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร จันดาวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเมิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา วัฒนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเมิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพา ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ อนุรักษ์พนาสกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ผกา เยสอ
ตำแหน่ง : ฝ่ายนโยบาย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล แซ่จ๋าว
ตำแหน่ง : ฝ่ายแผนงาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริยา พิชยาการ
ตำแหน่ง : ฝ่ายตรวจสอบ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรรถพร ใชยเลิศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนิษฐา กันทวัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสิษฐ์ สมเพาะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงค์ ปัญญา
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติภาพ เข็มพรมมา
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมศาสตร์ ภัทรงพงศ์พานิช
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุ่น นูน
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชัญญา คงปลาด
ตำแหน่ง : ฝ่ายจริยธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา วรรณตระกูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายจริยธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐดนัย ใจคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายจริยธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย แหยมทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายจริยธรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัน แพรดำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายห้องเรียนสีขาว
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชยุตม์ ชุ่มแสง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจามอ่อง ลุงมู
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :