โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       พ.ศ. ๒๕๐๖  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดสร้างโรงเรียนครั้งแรกใช้เงินภาษีบำรุงท้องที่และเงินบริจาคจากประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท    เป็นอาคารแบบ ๐๐๔     ตึก ๒ ชั้น   ๖ ห้องเรียน   ปลูกสร้างในพื้นที่ของราชพัสดุ   ติดกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง     รับนักเรียนสหศึกษา  นักเรียนชายแต่งกายกางเกงดำเสื้อขาว  นักเรียนหญิงกระโปรงน้ำเงินเสื้อขาว   ครู-อาจารย์ชุดแรก คือ นายวารี  ธรรมิกานนท์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  นายจรัล  สรรพศรี  และนายจำรัส  เชื้อไสย์
          พ.ศ. ๒๕๑๔   ย้ายมาก่อสร้างใหม่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ครึ่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสันมหาพน   อำเภอแม่แตง   ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน   แบบ ๒๑๖   จำนวน ๑๐  ห้องเรียน   ราคา ๗๒๐,๐๐๐ บาท  โรงอาหาร และโรงประชุม ๑ หลัง  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ส้วม ๒ หลัง ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท  บ้านพักครู ๕ หลัง  ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ จำนวน ๖ ห้องเรียนราคา ๘๓๐,๐๐๐ บาทบ้านพักครู ๓ หลัง  ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท  บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๒๐  โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมภ. ๑ รุ่น ๔ ได้รับเงินก่อสร้างอาคารเรียน๑ หลัง  ต่อเติมอาคาร ๒๑๖  ก  จำนวน ๔  ห้องเรียน   โรงฝึกงาน ๖ หลัง    บ้านพักภารโรง ๑ หลัง     ปรับปรุงบริเวณติดตั้งไฟฟ้าประปาถนนลาดยาง   ใช้เงินยืมจากธนาคารโลก  จำนวน ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท   ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ  และโรงฝึกงานราคา ๙๑๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ ห้องเรียน  ในราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาทสร้างรั้ว ๓๘๔,๐๐๐ บาท  และได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ใช้ที่ดินฝึกปฏิบัติงานเกษตร เนื้อที่ ๕๘ ไร่
          พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ห้องเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนโปรแกรม คณิต – วิทย์  และภาษา – คณิต
          พ.ศ. ๒๕๒๓   ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ลป ๒๙  จำนวน ๑๒ ห้องเรียน  ราคา ๖,๔๗๑,๐๐๐ บาท และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดชั้นเรียน ในระดับ ม.ปลาย รวม ๖ ห้องเรียน  โดยโรงเรียนได้แยกเป็น ๖ แผนการเรียน ได้แก่ แผนวิทยาศาสตร์, แผนภาษา, แผนช่างยนต์, แผนพาณิชยการ, แผนก่อสร้าง  และแผนคหกรรม
          พ.ศ. ๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล/๒๗ พ
          พ.ศ. ๒๕๔๐   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงหอประชุมแบบประถม     เป็นห้องสมุดขนาด ๘ x ๔๐ เมตร (ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก)
          พ.ศ. ๒๕๔๗   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำอาคารเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
          พ.ศ. ๒๕๔๘   พัฒนาโรงเรียนให้เป็น E – School   โดยปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น  และ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เป็น ๓ ห้อง  ตามนโยบายโรงเรียนในฝัน และนำร่องโครงการโรงเรียนผู้นำด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาห้องสมุดให้เป็น E – Library  และยกระดับมาตรฐาน การศึกษาสู่สากล ต่อไป โดยมี นายประมวล  พุทธานนท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๔๘  ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
          พ.ศ. ๒๕๔๙  จัดสร้างหลังคาสนามบาสเกตบอล  และสนามตะกร้อ  มูลค่า ๕๕๙,๓๘๙ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๐  ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (EMT – Office) ในงานฝ่ายกิจการนักเรียน
          พ.ศ. ๒๕๕๐  จัดทำถนนคอนกรีต มูลค่า ๔๔๐,๐๐๐ บาท 
          พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการสายทอง ใจแดง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๕๒  จัดซื้อรถประจำโรงเรียน  จำนวน ๓ คัน  คือ ๑) รถหกล้อ ๑ คัน  ๒) รถยนต์ ๑ คัน   สำหรับบรรทุกนักเรียน  ๓) รถบรรทุกเล็ก  สำหรับขนวัสดุ ๑ คัน
                             เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาจีน เพิ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับรางวัล  โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  และจริยธรรมระดับประเทศ    รับโล่
พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๓  - มุงหลังคาสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลด้วยแผ่นโลหะ
                          - โรงเรียนได้รับรางวัลส้วมสุขสันต์ระดับประเทศ
                          - นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมระดับประเทศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๔  ผู้อำนวยการสมนึก เมืองเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๕๕  ผู้อำนวยการสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับโล่รางวัล  เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอดาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประเทศ
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัล  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๖ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประเทศ
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น จาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำปี ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น มาตรฐานดีเด่น จาก สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จาก
ศูนย์คุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๖  จัดซื้อรถตู้ประจำโรงเรียน  จำนวน ๑ คัน  ราคา ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท  
          พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรับปรุงอาคารห้องสมุดกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนแม่แตง  ปรับระบบแสงและติดเครื่องปรับอากาศ
          พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรับปรุงอาคารจริยธรรม  ทาสีอาคารใหม่.
          พ.ศ. ๒๕๕๙   สร้างถนนภายในโรงเรียนตั้งแต่หน้าอาคาร 1 อาคาร 3 จนถึงหน้าโรงเรียน
          พ.ศ. ๒๕๖๐  สร้างเฮือนวัฒนธรรม
ประวัติของโรงเรียน
          พ.ศ. ๒๕๐๖  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดสร้างโรงเรียนครั้งแรกใช้เงินภาษีบำรุงท้องที่และเงินบริจาคจากประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท    เป็นอาคารแบบ ๐๐๔     ตึก ๒ ชั้น   ๖ ห้องเรียน   ปลูกสร้างในพื้นที่ของราชพัสดุ   ติดกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง     รับนักเรียนสหศึกษา  นักเรียนชายแต่งกายกางเกงดำเสื้อขาว  นักเรียนหญิงกระโปรงน้ำเงินเสื้อขาว   ครู-อาจารย์ชุดแรก คือ นายวารี  ธรรมิกานนท์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  นายจรัล  สรรพศรี  และนายจำรัส  เชื้อไสย์
          พ.ศ. ๒๕๑๔   ย้ายมาก่อสร้างใหม่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ครึ่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสันมหาพน   อำเภอแม่แตง        ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน   แบบ ๒๑๖   จำนวน ๑๐  ห้องเรียน   ราคา ๗๒๐,๐๐๐ บาท  โรงอาหาร และโรงประชุม ๑ หลัง  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ส้วม ๒ หลัง ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท  บ้านพักครู ๕ หลัง  ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ จำนวน ๖ ห้องเรียนราคา ๘๓๐,๐๐๐ บาทบ้านพักครู ๓ หลัง  ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท  บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๒๐  โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมภ. ๑ รุ่น ๔ ได้รับเงินก่อสร้างอาคารเรียน๑ หลัง  ต่อเติมอาคาร ๒๑๖  ก  จำนวน ๔  ห้องเรียน   โรงฝึกงาน ๖ หลัง    บ้านพักภารโรง ๑ หลัง     ปรับปรุงบริเวณติดตั้งไฟฟ้าประปาถนนลาดยาง   ใช้เงินยืมจากธนาคารโลก  จำนวน ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท   ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ  และโรงฝึกงานราคา ๙๑๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ ห้องเรียน  ในราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาทสร้างรั้ว ๓๘๔,๐๐๐ บาท  และได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ใช้ที่ดินฝึกปฏิบัติงานเกษตร เนื้อที่ ๕๘ ไร่
          พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ห้องเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนโปรแกรม คณิต – วิทย์  และภาษา – คณิต
          พ.ศ. ๒๕๒๓   ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ลป ๒๙  จำนวน ๑๒ ห้องเรียน  ราคา ๖,๔๗๑,๐๐๐ บาท และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดชั้นเรียน ในระดับ ม.ปลาย รวม ๖ ห้องเรียน  โดยโรงเรียนได้แยกเป็น ๖ แผนการเรียน ได้แก่ แผนวิทยาศาสตร์, แผนภาษา, แผนช่างยนต์, แผนพาณิชยการ, แผนก่อสร้าง  และแผนคหกรรม
          พ.ศ. ๒๕๓๙   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล/๒๗ พ
          พ.ศ. ๒๕๔๐   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงหอประชุมแบบประถม     เป็นห้องสมุดขนาด ๘ x ๔๐ เมตร (ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก)
          พ.ศ. ๒๕๔๗   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำอาคารเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
          พ.ศ. ๒๕๔๘   พัฒนาโรงเรียนให้เป็น E – School   โดยปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น  และ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เป็น ๓ ห้อง  ตามนโยบายโรงเรียนในฝัน และนำร่องโครงการโรงเรียนผู้นำด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาห้องสมุดให้เป็น E – Library  และยกระดับมาตรฐาน การศึกษาสู่สากล ต่อไป โดยมี นายประมวล  พุทธานนท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๔๘  ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
          พ.ศ. ๒๕๔๙  จัดสร้างหลังคาสนามบาสเกตบอล  และสนามตะกร้อ  มูลค่า ๕๕๙,๓๘๙ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๐  ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (EMT – Office) ในงานฝ่ายกิจการนักเรียน
          พ.ศ. ๒๕๕๐  จัดทำถนนคอนกรีต มูลค่า ๔๔๐,๐๐๐ บาท 
          พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการสายทอง ใจแดง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๕๒  จัดซื้อรถประจำโรงเรียน  จำนวน ๓ คัน  คือ ๑) รถหกล้อ ๑ คัน  ๒) รถยนต์ ๑ คัน   สำหรับบรรทุกนักเรียน  ๓) รถบรรทุกเล็ก  สำหรับขนวัสดุ ๑ คัน
                             เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาจีน เพิ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับรางวัล  โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  และจริยธรรมระดับประเทศ    รับโล่
พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๓  - มุงหลังคาสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลด้วยแผ่นโลหะ
                          - โรงเรียนได้รับรางวัลส้วมสุขสันต์ระดับประเทศ
                          - นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมระดับประเทศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๔  ผู้อำนวยการสมนึก เมืองเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๕๕  ผู้อำนวยการสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
          พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับโล่รางวัล  เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอดาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประเทศ
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัล  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๖ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประเทศ
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น จาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำปี ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น มาตรฐานดีเด่น จาก สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖
          พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จาก
ศูนย์คุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๖