โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

     1. พัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม รองรับการศึกษาต่อเพื่อสร้างวิชาชีพ โดยปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสมรรถนะวิชาชีพและสังคม
     2. พัฒนาสมรรถนะครูรองรับการจัดทำหน่วยฐานสมรรถนะและการใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  ที่มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยผ่านกระบวนการ PLC
     3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ และสนับสนุนระบบเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
     6. สร้างความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริม  การฝึกและจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง

เป้าประสงค์


      นักเรียนเป็นผู้มีศักยภาพเป็นพลโลก สร้างสรรค์นวัตกรรมสามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล เรียนรู้ทักษะชีวิตก้าวสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง เกิดสำนึกรักบ้านเกิดและสิ่งแวดล้อม