โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

      ลักษณะของตราประจำโรงเรียน  ประกอบด้วยดอกบัวสามดอก  ผุดขึ้นกลางน้ำ ด้านล่างเป็นแถบโค้งรับกับด้านบน  ภายในบรรจุชื่อโรงเรียน เหนือชื่อแถบโรงเรียนเป็นคติพจน์ของโรงเรียน มีความหมายดังนี้
             น้ำ              หมายถึง          ครู
             ดอกบัว        หมายถึง         นักเรียน
             ความหมาย         : ดอกบัวดอกที่ 1   เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ
                                     : ดอกบัวดอกที่ 2   เป็นผู้มีความเมตตากรุณา
                                     : ดอกบัวดอกที่ 3   เป็นผู้มีปัญญา