โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

     ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาตนสู่เส้นทางการศึกษา และอาชีพ ภายในปีการศึกษา 2565
     Our vision is to help students develop  21st century competencies. They will have the environmental awareness and be prepared to achieve educational and career goals.