โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะห้องเรียนสุนทรียภาพ

วันที่ 12  กันยายน  2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นำโดยคุณครูรัตนา  หล่าสูงเนิน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะห้องเรียนสุนทรียภาพ  ณ  หอประชุม โรงเรียนแม่แตง  

การกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนแม่แตงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และการปฏิบัติทักษะ
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้  และได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นยังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีสุนทรียภาพ และสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย โดยให้นักเรียนเลือกเรียนรู้และทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจหรือถนัด  เช่น  การตัดตุงล้านนา  การตอกลาย  ทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น  การตีกลองสะบัดชัยและการแสดงฉาบล่อ

รูปภาพ >>> shorturl.at/ezMV6

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,12:41   อ่าน 46 ครั้ง