โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 ดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง  และคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่  คุณครูวรพงษ์  เรือนแก้ว  คุณครูศรีมุกข์  ประคำสาย  และคุณครูวรปฐมา  จองทรัพย์  เดินทางเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563  ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

ในการนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเชิดชูเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับราชการสร้างคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง จวบจนครบอายุเกษียณราชการอีกทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สำหรับในปีงบประมาณ 2563 นี้ 

รูปภาพ>>>shorturl.at/ajJLQ
ลิงค์ข่าว>>>shorturl.at/nwBUZ

 
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,15:18   อ่าน 142 ครั้ง