โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้บริหารเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 28  กันยายน  2563  ดร.ศุจีภรณ์  อาจนาเสียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง  พร้อมด้วยคณะครู  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  โดยเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้บริหารเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีตั้งแต่รับราชการจนเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน ได้แก่ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ,นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม, นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม , นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ, นายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ , นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รองผผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง , นางสาวนุจรี ผิวนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ, โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีกล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ตัวแทนผู้เกษียณ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ งานมุทิตาจิตได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
 

รูปภาพ>>>shorturl.at/xEIRU
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,15:34   อ่าน 172 ครั้ง