โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
วันศุกร์ ที่4 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะครู และคณะบุคลากรณ์ทางการศึกษาโรงเรียนแม่แตง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โดยการทำความสะอาดเพื่อปรับพื้นที่บริเวณริมรั้วโรงเรียนเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกทำการเกษตร เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักพอประมาณ และรู้คุณค่าของทรัพยากรณ์ต่อไป
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,15:35   อ่าน 95 ครั้ง