โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนแม่แตงขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยสหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. นายภูวดล มณีวรณ์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒. นางสาวณัฐพร นุ้ยห้วยแก้ว ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔. นางสาววาสนา บุญเรือง ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕. นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๖. นางสาวบุษบา ใจคำ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,10:55   อ่าน 38 ครั้ง