โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วย นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และคณะครูกลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.วัลภมาภรค์  อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วย นางสาวขวัญชนก  อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และคณะครูกลุ่มงานวิชาการ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ ซี่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ โดยการจัดการเรียนรู้ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะเป็นเป้าหมาย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,22:17   อ่าน 30 ครั้ง