โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
คณะผู้บริหาร

ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-471102
อีเมล์ : maetangschool34@gmail.com

นายเฉลิมพล ดอนดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-471102
อีเมล์ : maetangschool34@gmail.com

นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 053-471102
อีเมล์ : maetangschool34@gmail.com