โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุษบา สืบแสน

นางสาวกมลทิพย์ แก้วทตย์