โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกมลทิพย์ แก้วทตย์
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชราภรณ์ คำโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นายภูวดล มณีวรณ์
ครูชำนาญการ

สิริพักตร์
ครู