โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกีรกานต์ คำขาว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมพร แสงทอง

นางสาวสุจิตรา ขุนคำ

นายธนวัฒน์ สลอบแสง

นายสุรศักดิ์ ถาป้อม

นางสาวนลพรรณ พิษณู