โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกีรกานต์ คำขาว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมพร แสงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตรา ขุนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ สลอบแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์ ถาป้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลพรรณ พิษณู
ครูอัตราจ้าง