โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมพร แสงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตรา ขุนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ สลอบแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์ ถาป้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลพรรณ พิษณู
ครูอัตราจ้าง

อนุสรา ตันทรัตน์
ครู คศ.1

ณัฐพร นุ้ยห้วยแก้ว
ครูผู้ช่วย