โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญแข ดรุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน

นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล

นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี

นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์

นายถวิพงษ์ ก้อนคำ

นางสาวปรียพันธ์ มัททวีวงศ์

นางสาวรชา เสรีกุล

นายชลนที บุญทา