โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญแข ดรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล
ครู

นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี
ครู

นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์
ครู

นายถวิพงษ์ ก้อนคำ
ครูชำนาญการ

นางสาวปรียพันธ์ มัททวีวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวรชา เสรีกุล
ครู

นายชลนที บุญทา
ครูอัตราจ้าง