โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายถวิพงษ์ ก้อนคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญแข ดรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี
ครู

นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์
ครู

นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล
ครู

นางสาวปรียพันธ์ มัททวีวงศ์
ครูชำนาญการ

นายปฏิเวธ อินทร์โต
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0840422583
อีเมล์ : kru.weat@maetang.ac.th

นายรัฐศาสตร์ วรรณพราหมณ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0925494096
อีเมล์ : ratthasatwa1466@gmail.com