โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวเสาวนีย์ สถาพร

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายสนั่น อุตรี

นางสาวกรวิกา สมใจ

นางสาวศรัณยา วิชาคุณ

นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม

นางสาวกัญจน์ดรัส ใจงาม

นายเชิดศักดิ์ หมื้อชุม

นายเจริญ ศรีวิชัย

นายผดุง คำเส้า

นายวิฑูรย์ ทนันชัย

นายไพจิต สุคำ

นายแดง ลุงวิ

นางวันดา คำเส้า

นางจิตรา สุภาษิต

นายหม่อง มู่หลิ่ง