โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กิจกรรมแนะแนว

นางสาวรุ่งนภา ผะตะสอน
ครู
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว