โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรชานนท์ ชัยคำหล้า
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเบญจศีล ชื่นจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา บุญเรือง
ครู คศ.1

นายพุทธรามาศ สุรินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวจีระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวผกาพันธ์ กลั่นกล้า
ครูอัตราจ้าง