โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรชานนท์ ชัยคำหล้า

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญจศีล ชื่นจิตต์

นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน

นางสาววาสนา บุญเรือง

นายพุทธรามาศ สุรินทร์

นางสาวจีระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต

นางสาวผกาพันธ์ กลั่นกล้า