โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ สุวรรณธัช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์

นายอภิเชษฐ์ องอาจ

นายอรุน ชัยนันต๊ะ