โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรฤทธี ศรีพวก

นายสมเดช จองทรัพย์

นางชนาภา นุวงษ์ษา