โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรฤทธี ศรีพวก
ครู

นางชนาภา นุวงษ์ษา
ครู

นายทิวานันท์ งามปลอด
ครู คศ.1

นายไกรลาศ คำเป๊ก
ครูอัตราจ้าง