โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจรัสศรี ตันอุด

นายเสรีย์ ขุนคำ

นายปฏิญญา พุทธนนท์

นายมานะ เฉลียว