โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจรัสศรี ตันอุด
ครูชำนาญการ

นายเสรีย์ ขุนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปฏิญญา พุทธนนท์
ครูอัตราจ้าง

นายมานะ เฉลียว
ครูอัตราจ้าง