โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุษบา ใจคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายพิณ ไชยวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์
ครูชำนาญการ

นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร
ครู

Beverly Arsenio
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลฉัตร ญาหน้อย
ครูอัตราจ้าง