โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุษบา ใจคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายพิณ ไชยวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์
ครูชำนาญการ

นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร
ครู

นางสาวนันทวรรณ มูลงาม
ครูอัตราจ้าง

นายพงศ์ภัค เกษตรกรอุดม
ครูอัตราจ้าง

Miss Beverly Belmonte Arsenio
ครูอัตราจ้าง