โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุษบา ใจคำ
ครู คศ.3

นางสายพิณ ไชยวรรณ์

นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์

นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร

นางสาวนันทวรรณ มูลงาม

นายพงศ์ภัค เกษตรกรอุดม

Miss Beverly Belmonte Arsenio