โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 25 คน
ชื่อ-นามสกุล : จิราวรรณ ทรายสะท้อน (ติม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : นิจกาล
อีเมล์ : jirawan28061992@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม